Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica z 37. schôdze Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 04.12.2014, hotel Holiday Inn, Žilina

Prítomní:

MUDr.H,Zelenková.CSc., MUDr.E.Škutilová.MPH, MUDr.R.Valkyová, MUDr.M.Osuská, MUDr.A.Nejdková, MUDr.M.Hemza,  MUDr.M.Urbáni, MUDr.B.Grunwaldová

Ospravedlnení:

Doc.MUDr.D.Jarčušková.CSc., Doc.MUDr.J.Jautová.CSc., MUDr.I.Kieselová

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola zápisnice, pripomienky
  3. Gold Dermaparty 2014 – organizácia, sponzori - vyhodnotenie
  4. určenie termínu a dejiska XVI. Dermaparty
  5. Príprava volieb do výboru SSEDK

1. Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková

2. Kontrola zápisnice zo 36.zasadnutia výboru - bez pripomienok

3. DERMAPARTY 2014

-lokalita „Hotel Holiday Inn“ Žilina, 4.-6.12.2014

-vyhodnotená spolupráca so sponzormi

-tlačová konferencia – zodpovedná MUDr.Osuská

Poďakovanie všetkým sponzorom, firmám, vystavovateľom - listom

4. Budúca, 16. Dermaparty 2015 bude 3.-5.12.2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline

5. SSEDK v spolupráci so SLS pripraví jednokolové korešpondenčné voľby do výboru, termín do 30.7.2015 - zodpovedná prezidentka SSEDK a V.Petrovičová. Určenie volebnej komisie a termínu volieb - v spolupráci so SLS.

Uznesenie:                                                                        

Výbor SSEDK schvaľuje:

konanie Dermaparty 2015 v termíne 3.-5.12.2015

-  miesto konania Dermaparty 2015 „Hotel Holiday Inn“ v Žiline

-  realizácia volieb do výboru SSEDK – zodpovedné prezidentka SSEDK a V.Petrovičová

-  kandidátka – pripraví V.Petrovičová, termín do  30.7.2015

Výbor SSEDK berie na vedomie:

  • oslovenie sponzorov „Dermaparty 2015“

Výbor SSEDK ukladá: 

  • rezervácia hotela “Holiday Inn“ v Žiline v termíne 3.-5.12.2015 – zabezpečia V.Petrovičová, E.Škutilová
  • Oslovenie sponzorov: H.Zelenková, M.Urbáni, E.Škutilová, V.Petrovičová
  • list pripraví Petrovičová, E.Škutilová, M.Urbáni
  • ďakovné listy za podporu Dermaparty 2014 pre všetkých sponzorov a vystavovateľov – E.Škutilová, V.Petrovičová

Hotel Holiday Inn, Žilina, 4.12.2014                                     zapísala: MUDr. Renáta Valkyová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus