O spoločnosti

Slovenská Spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK)

V marci 2000 bola zavŕšená snaha prípravného výboru realizovať založenie SSEDK pri SLS. Nová spoločnosť, ako organizačná zložka SLS, bola zaregistrovaná pod poradovým číslom 8l.

Česká a slovenská dermatologická obec zatiaľ preferuje názov "korektívna dermatológia" a tento termín okrem dermatologických praktík zahŕňa aj úkony malej alebo plastickej chirurgie.
Veľa zákrokov na koži, vedúcich v konečnom dôsledku k estetickému benefitu , ale nemusí byť vykonávaných cestou chirurgickou. Celosvetové nazeranie na problematiku je v tomto smere oveľa širšie, pružnejšie a v každom prípade pre dermatológa lepšie.

Kozmetická a estetická dermatológia

Pojem „Kozmetická a estetická dermatológia" ktorý uprednostňuje IACD (International Academy of Cosmetic Dermatology) ESCAD (European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology), zahŕňa cielené úsilie človeka esteticky, za pomoci rôznych dermatologických techník, praktík a prostriedkov, zdokonaľovať svoj vzhľad a pestovať zdravú kožu.
Nie každý dermatológ vo svojej profesii chce či môže zvládnuť napr. všetky požiadavky kladené na korektívnu dermatológiu. V náplni odboru korektívnej dermatológie nie sú zohľadnené oblasti patriace do sféry záujmu dermatológa, zaoberajúceho sa kozmetickou farmáciou, kozmetikou a estetickou dermatológiou a pestovaniu zdravej kože.
Realitou je, že ignorovanie kozmetických aspektov v dermatológii jednoducho nie je možné. Akceptovanie sociálnych a ostatných potrieb dermatologických pacientov, aj bežnej populácie, musí byť súčasťou porozumenia a vzdelania vyspelých dermatológov. Títo musia poznať problematiku závažných otázok napr. prevencie starnutia kože, venovať svoje úsilie minimalizácii degeneratívnych procesov a mať prehľad o kozmetických výrobkoch, ktoré v rámci starostlivosti o pacienta mu môžu odporúčať na doliečenie a t.ď.

Myšlienka vzniku spoločnosti SSEDK sa zrodila v januári 1999 na Malte - na I. svetovom kongrese Kozmetickej a estetickej dermatológie, ktorý organizovala IACD s výraznou participáciou ESCAD.
Snahou oboch spoločností - IACD a ESCAD bolo zastrešiť činnosť všetkých dermatológov, iných odborníkov a sympatizantov, ktorí sa snažia aj nad rámec svojej profesie o zlepšenie estetických parametrov kože a jej dokonalý zdravotný stav s prioritným záujmom,aby táto starostlivosť bola v rukách najpovolanejších - dermatológov. Veľký záujem o zmienené podujatie z radov dermatológov, plastických chirurgov, odborníkov z výskumu kozmetických prípravkov a prístrojovej techniky a iných odborníkov celého sveta iba akcentoval opodstatnenosť tohto mladého odboru. II. svetový kongres IACD sa uskutočnil v novembri 2000 v Rio de Janeiro za účasti takmer 500 dermatológov.

IACD

International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD, prezident Lawrence Charles Paris, USA ) bola založená skupinou zapálených dermatológov z celého sveta v roku 1995 v talianskych kúpeľoch Montecatini. Členmi výboru IACD sú významní a svetovo uznávaní dermatológovia a iní odborníci napr. Mohamed Amer, Egypt, Timothy C.Flynn, USA, Larry E. Millikian, USA, Jean Paul Ortonne, Francúzsko, Andreas Katsambas, Grécko, Maria Ramos e Silva, Brazília a ďalší. IACD svojimi myšlienkami nadchla a veľmi rýchlo expandovala do celého sveta a dnes združuje niekoľko stoviek členov rôznych národností. Vydáva vysoko odborný časopis – Clinics in Dermatology.

ESCAD

V roku 1997 zahájila svoju činnosť jej sesterská spoločnosť European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (prezident Christopher Rowland Payne, UK).
Ako aj v prípade IACD, členmi medzinárodného výkonného výboru tejto organizácie sú významní a svetovo uznávaní dermatológovia a iní odborníci, napr. Christopher Griffiths, UK, Eckart Haneke, SNR, Jean- Hilaire Saurat, Švajčiarsko, Alina Fratila, SNR, Joe Pace, Malta. Je cťou pre Slovensko, že od r. 1999 je členom vedeckého výboru aj súčasná prezidentka SSEDK, prim. MUDr. Hana Zelenková, CSc., a od roku 2000 zastupuje Českú republiku doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
ESCAD ako nadnárodná spoločnosť organizuje množstvo odborných podujatí, spolupracuje s IACD, v rámci EADV má svoje mítingy, pracovné programy a stretnutia. Jej najnovšou odbornou akciou bol veľký medzinárodný kongres „Cosmoderm“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.- 9.7.2000 vo Francúzskom Cannes. Aj ESCAD vydáva odborný časopis - COSMODERM.

Zámery a plány SSEDK

Zámery a plány SSEDK jej výbor na svojom zasadnutí a po zvolení  prezídia spoločnosti (prezident SSEDK: Prim. MUDr. Zelenková H., CSc., viceprezident SSEDK: MUDr. Škutilová E., vedecký sekretár: MUDr. Sochorová R., CSc.) presne formuloval.
SSEDK plne akceptuje myšlienky oboch vyššie spomenutých spoločností, zažiadala o kolektívne členstvo v oboch organizáciách a  žiadosti SSEDK bolo vyhovené. Tak ako IACD a ESCAD aj SSEDK spolupracovať s významnými farmaceutickými a kozmetickými firmami.
Ďalšími zámermi SSEDK v budúcnosti v každom prípade bude kontrola a usmerňovanie rôznych laických aktivít. Je nevyhnutná spolupráca s význačnými slovenskými a zahraničnými farmaceutickými a kozmetologickými firmami.
V centre pozornosti budú aj úskalia niektorých nových zavádzaných techník ako napr. permanentný make-up, tetováž, modelácia umelých nechtov, aplikácia kolagénu, Botox, Dermalive a iné.
SSEDK bude zastrešovať gestorovať činnosť skutočných odborníkov, predovšetkým dermatológov.

SSEDK bude nadväzovať na programy a aktivity IACD a ESCAD. V Európe sú spoločnosti s týmto zameraním v Nemecku, Maďarsku, Bulharsku, Rakúsku, Poľsku, Ukrajine, Litve, Českej republike, Turecku, Grécku, Španielsku, Taliansku, Rusku. Už dnes vážny záujem o spoluprácu a výmenu skúseností prejavili kolegovia z Českej republiky a Poľska. A to nielen na báze výmeny skúseností prednášok v rámci kongresov, ale aj v otázke ďalšieho vzdelávania a výmenných pobytov pre lekárov na špičkových pracoviskách.

Medzinárodné kongresy

Nakoľko SSEDK bude pravidelne organizovať vedecké podujatia či už samostatne alebo za participácie iných odborných spoločností rovnakého zamerania, otvára sa tu priestor pre ďalší odborný rast všetkých zainteresovaných lekárov a členov SSEDK. Plánované podujatia budú zaradené do systému vzdelávania SLS a kalendára jej odborných podujatí. Okrem toho ale SSEDK plánuje uskutočňovať aj iné stretnutia – medzinárodné kongresy DERMAPARTY. 1. Kongres SSEDK- pod záštitou SLS a ESCAD s názvom „DERMAPARTY 2000“ sa konal 8. – 9. decembra 2000 v Bratislave v Kongresovom centre SLSP a.s.. Záhradnícka ul.  Nosnou témou kongresu bola estetická dermatológia a varia. Kongresu sa zúčastnilo takmer 200 dermatológov a iných odborníkov.

Členstvo v SSEDK by teda malo umožniť, aby sa na Slovensku podchytil zvýšený záujem o tento subjekt - t.j. kozmetickú a estetickú dermatológiu. Prioritou je, aby všetky oblasti dermatológie(medzi ktoré patrí aj estetická a kozmetická dermatológia) boli v rukách najpovolanejších a najvzdelanejších dermatológov.
 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus