Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica z 38. schôdze Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 13.11.2015, hotel Kaskády, Sliač

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. Dermaparty 2015 – organizácia, sponzori, vyhodnotenie
 4. Rôzne

 Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková

 1. Kontrola zápisnice z výboru č.37 bez pripomienok
 2. DERMAPARTY 2015

      -lokalita „Hotel Holliday Inn“ v Žiline v termíne 3.-5.

      Poďakovanie listom všetkým sponzorom, farmaceutickým firmám, vystavovateľom

 1. Určenie termínu a príprava Dermaparty 2016 - 1.-3.12.2016, Holiday Inn, Žilina
 2. Rôzne

 Uznesenie:                                                                        

Výbor SSEDK schvaľuje:

konanie Dermaparty 2016 v termíne 1.-3.12.2016

-  miesto konania Dermaparty 2016 „Hotel Holiday Inn“ v Žiline

Výbor SSEDK berie na vedomie:

 oslovenie sponzorov „Dermaparty 2016“

Výbor SSEDK ukladá:

 • zabezpečiť rezerváciu hotela Holiday Inn v Žiline na termín 01.-03.12.2016
 • osloviť sponzora: SHP Harmanec
 • pripraviť list pre farmaceutické firmy vo veci účasti na Dermaparty 2016
 • ďakovné listy za podporu Dermaparty 2015 pre sponzorov a vystavovateľov

 Hotel Kaskády, Sliač, 13.11.2015

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus