Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Výňatok zo zápisnice z 39. schôdze Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 22.09.2017, hotel Victoria, Martin

Prítomní:

MUDr. E. Škutilová MPH, MUDr. R. Valkyová, MUDr. A. Nejdková, MUDr. M. Hemza,  MUDr. M. Urbáni, MUDr. M. Osuská

Ospravedlnení:

MUDr. H. Zelenková, CSc, Doc. MUDr. D. Jarčušková CSc., prof. MUDr. J. Jautová CSc., MUDr. B. Grůnwaldová, MUDr. I. Kieselová

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. www stránka SSEDK
 4. Derrmaparty 2017 – organizácia, partneri, príprava
 5. Rôzne

******

 1. Schôdzu otvorila a privítala členov viceprezidentka Škutilová
 2. Kontrola zápisnice z výboru č.38 bez pripomienok
 3. Web stránka, program Dermaparty, info pre účastníkov - zodp. Osuská
 4. DERMAPARTY 2017

      -lokalita „Hotel Holliday Inn“ v Žiline, termín 30.11.-2.12.2017

      -partneri a vystavovatelia:

      -SHP Harmanec – zodp. Valkyová

      -ozvučenie Tajpan

      -zmluva SLS a Progress, zadefinovanie spolupráce

      -Progress – prihlášky pre vystavovateľov

      -registráca a účastnícke poplatky SLS – zodp.Petrovičová

      -záštita dekanom LF UK  a primátorom Žiliny– zodp.Osuská

     -odborný program – zodp.Nejdková, Zelenková 

Výbor SSEDK schvaľuje:

          -  miesto konania Dermaparty 2017 „Hotel Holliday Inn“ v Žiline

 Výbor SSEDK ukladá:

 • záštita dekana a primátora Žiliny – zodp. Osuská
 • SLS – tlač programu, pozvánok, certifikátov, kredity, zodp. Petrovičová
 • zahraniční prednášajúci - zodp.Zelenková
 • technika „Tajpan“ (ozvučenie atď.) – zodp. Petrovičová

zapísala: MUDr. Renáta Valkyová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus