Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica zo 40. schôdze Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky -SSEDK, konanej 2 .12.2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline

Prítomní:

MUDr.H.Zelenková,CSc., MUDr.E.Škutilová.MPH, MUDr.R.Valkyová, MUDr.A.Nejdková, MUDr.M.Hemza,  MUDr.M.Urbáni, MUDr.B.Grůnwaldová, MUDr.M.Osuská, Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc.

 Ospravedlnení:

prof.MUDr.J.Jautová.CSc., MUDr.I.Kieselová

 -

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. Dermaparty 2017 – zhodnotenie
 4. Dermaparty 2018 – termín, lokalita, organizácia, príprava
 5. Rôzne

 Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka SSEDK Zelenková

 1. Kontrola zápisnice z výboru č.39 bez pripomienok
 2. DERMAPARTY 2017

      - 18.ročník dopadol úspešne, počet zúčastnených: 480 účastníkov, 58 zo zahraničia  

 1. DERMAPARTY 2018 -19. ročník: dejisko: hotel Holiday Inn v Žiline

      Termín konania 6.-8.12.2018

       -partneri podujatia, sponzori a vystavovatelia

       -nutné rozoslať informácie od začiatku roka 2018

       -www stránka SSEDK – info Osuská

       -Progress – od začiatku roku posielať informácie o konaní Dermaparty 2018 firmám a

       -zdôrazňovať, že ide o významnú akciu v 12/2018, ktorú treba vniesť do kalendára

       -informácie posielať členom SSEDK aj iným kolegom

       -osloviť nových prednášajúcich s dobrou referenciou

       -získať viac workshopov

            Odborné témy: Clinical and therapeutic problems in aesthetic dermatology

                                Enzymopathies in aesthetic dermatology

                                Anti-anging medicine, news, apoptosis

                                Fillers, Botulinum toxin A

                                Botolift, hydrolift, cryolift

                                Novel fillers application techniques

                                Lipolysis, liposuction, fat transfer

                                Carboxytherapy

                                Dermatosurgery – rejuvenation

                                Advances in cosmetic dermatology, rejuvenation

                                Dermatoses of the face and neck

                                Combined techniques

                                Micro needling

                                Fine thread therapy

                                Complications therapy not only in aesthetic dermatology

                                News in aesthetic dermatology

                                Wound healing – news in therapy

                                Various                                                          

 1. Rôzne – poďakovanie členom výboru za aktívnu účasť na organizácii Dermaparty 2017

Blížiace sa podujatia: „EADV spring“ Budva , EADV Paríž  - výzva členom SSEDK zúčastňovať sa aktívne na domácich a zahraničných podujatiach

Uznesenie:                                                                       

Výbor SSEDK schvaľuje:

         -  miesto konania Dermaparty 2018 hotel Holiday Inn v Žiline, termín 6.-8.12.2018

Výbor SSEDK berie na vedomie:                                                                                  

 • konanie ďalšieho zasadnutia výboru 03/2018

Výbor SSEDK ukladá zabezpečiť:

 • rezervácia „hotela Holliday Inn“ v Žiline na 12/2018 – zabezp.p.Petrovičová
 • listy pre partnerov – pripraví Nejdková
 • vypracovanie prvej informácie o DERMAPARTY 2018 – Škutilová, Zelenková, Nejdková
 • tlač prvého oznamu DERMAPARTY 2018
 • distribúcia prvého oznamu
 • predbežné rokovania s partnermi DERMAPARTY 2018 – Urbáni, Škutilová, Zelenková
 • účasť zahraničných prednášajúcich,  program DERMAPARTY 2018 – Nejdková, Zelenková
 • kontrola financií za rok 2017 – Zelenková, Škutilová, Urbáni
 • návrh financií na rok 2018 – Zelenková, Škutilová, Urbáni
 • sprievodné akcie DERMAPARTY 2018 - Škutilová

Hotel Holiday Inn, Žilina, 2.12.2017                                     zapísala: MUDr. Renáta Valkyová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus