Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica zo 41. schôdze výboru Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 24 .03.2018, hotel Holiday Inn,Žilina

Prítomní:

MUDr.H.Zelenková,CSc., MUDr.E.Škutilová.MPH, MUDr.I.Kieselová, MUDr.A.Nejdková,   MUDr.M.Urbáni, MUDr.Osuská, Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc.

 Ospravedlnení:

Prof..MUDr.J.Jautová.CSc., MUDr.M.Hemza, MUDr.Gruenwaldová, MUDr.R.Valkyová,

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. E- zdravotníctvo, E - recepty
 4. Stav účtov SSEDK
 5. DERMAPARTY 2018 – Príprava a realizácia
 6. Poplatky za ochranné známky
 7. Rôzne
 1. Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková
 2. Kontrola zápisnice z výboru č.40 bez pripomienok
 3. Diskutovalo sa o aktuálnych problémoch používania E-zdravotníctva a E-receptov
 4. Prezidentka SSEDK informovala výbor o vyúčtovaní, ktoré nám poslalo SLS . Výbor prerokoval podklady k  stavu hospodarenia  a k tomu zaujal stanovisko  že  je  nutne doriesit udavane hospodarske vysledky s kompetentnymi organmi SLS .
 5. DERMAPARTY 2018 -19.ročník: lokalita „Hotel Holiday Inn“ Žilina
  Termín konania zmenený na 7.-8.12.2018
  MUDr.Osuská informovala o avíze na Dermaparty 2018 na www. stránke SSEDK ako aj o sprístupnení fotogalérie Dermaparty 2017
  Spolupráca s firmou Progress
  Program zostaviť tak, aby boli aj primerane časté prestávky
  Ťažiskom programu majú byť kazuistiky prezentované slovenskými resp. českými kolegami
  Súčasťou spoločenského večera má byť kultúrny program venovaný slovenskému folklóru.
  Zvážiť zmenu zabezpečovateľa ozvučenia podujatia.
  Zabezpečiť záštitu podujatia dekanom LF UK.
  Zabezpečiť aktualizáciu informácií o Dermaparty 2018 na web stránke SSEDK.
 6. Výbor SSEDK jednomyseľne súhlasí s úhradou pravidelného každoročného poplatku za ochranné známky (Dermaparty a Derma 3.tisícročia)
 7. Rôzne – spolupráca v oblasti podpory vzdelavania lekárov s partnermi SSEDK- uloha trvalá

      Uznesenie:   

Výbor SSEDK schvaľuje:

 • miesto konania Dermaparty 2018 hotel „Holiday Inn“ v Žiline v zmenenom termíne: 7.-8.12.2018 so zameraním na kazuistiky a domácich prednášateľov  

Výbor SSEDK berie na vedomie:                                                                                                        

 • konanie ďalšieho výboru po predchádzajúcom dohovore

Výbor SSEDK ukladá:

MUDr.Zelenkovej, CSc a MUDr.Urbáni: doriesit udavane hospodarske vysledky s kompetentnymi organmi SLS.

MUDr. Osuskej zabezpečiť záštitu Dermaparty 2018

MUDr. Osuskej zabezpečiť aktualizáciu informácií o Dermaparty 2018 na web stránke SSEDK.

MUDr. Škutilovej a prim.MUDr. Zelenkovej,PhD vykonať úhradu pravidelného každoročného poplatku za ochranné známky (Dermaparty a Derma 3.tisícročia)

Hotel Holiday Inn, Žilina, 24.03.2018                         zapísala: MUDr. Milena Osuská

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus