Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica zo 43. schôdze Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 15.03.2019, hotel Victoria, Martin

Prítomní:

MUDr.H.Zelenková,CSc., MUDr.E.Škutilová.MPH, MUDr.R.Valkyová, MUDr.A.Nejdková, MUDr.I.Kieselová, MUDr.B.Gruenwaldová, MUDr.M.Osuská

Ospravedlnení:

Prof.MUDr.J.Jautová.CSc., MUDr.M.Urbáni, MUDr.M.Hemza, Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. AIFP – list odborným spoločnostiam – sprievodné akcie počas odborných podujatí
 4. Inventarizácia materiálu – navrhujem odpisy komplet, žiadosť p.Petrovičovej
 5. Stav hospodárenia SSEDK – parciálne výsledky – referuje dr.Škutilová
 6. Vyúčtovanie Dermaparty 2018 – SLS, Progress
 7. Kronika SSEDK
 8. www stránka SSEDK – dr.Osuská
 9. www stránka Dermaparty 2019 Progress
 10. DERMAPARTY 2018 – zhodnotenie akcie, organizačná, spoločenská, odborná úroveň, pripomienky
 11. DERMAPARTY 2019 – dátum 5.-7.12.2019 Žilina
  - prvá informácia www
  - logo 20tej Dermaparty
  - tlač prvej informácie, Nevyhnutnosť pre informovanie o Dermaparty na partnerských    web stránkach a kongresoch
  - info zahraničných www –  dr.Tenenbaum, plastickí chirurgovia z Kórejskej rep.
  - pridelenie kreditov CME – p.Petrovičová
  - oslovenie prezidentov ČDS, SDVS
 12.   Organizačné zabezpečenie Dermaparty 2019 – zahraniční /hradíme iba transfery, registráciu, spoločenské večere, VIP salónik, nie cestovné, nie ubytovanie/
  plán programu – 1.deň/Štvrtok/
  - Hojenie rán
  - Novinky v estetike a na kongresoch 2018, 2019
  - Workshopy
  - Otvárací ceremoniál
  plán programu – 2.deň/Piatok/
  - Workshopy
  -  Prednášky zahraničných účastníkov
  -  Prednášky s podporou farmaceutických firiem
  -  Biologiká   
  -  Prednáškové bloky, zvážiť témy: melanómy, chirurgia
  -  Zaujímavosti
  -  Spoločensko-diskusný večer
  plán programu – 3.deň/Sobota/
  - Workshopy
  -  Prednášky zahraničných účastníkoV
  -  Prednášky domácich účastníkov
  -  Záver
 13. Účasť členov výboru SSEDK na zahraničných podujatiach
 14. Úhrada členstva EADV na rok 2019
 15. Kongres ČsDS
 16. Rôzne
 1. Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková
 2. Kontrola zápisnice z výboru č.39 bez pripomienok
 3. AIFP – stanovisko a prístup farmaceutických spoločností k usporiadaniu kongresov, etický kódex Európskej federácie EFPIA, odborné usmernenie workshopu, referuje prezidentka
 4. Inventarizácia- 6x notebook, 1x dataprojektor, 1x kamera s príslušenstvom, 1x počítač s príslušenstvom – navrhnuté na odpis, žiadosť p. Petrovičovej
 5. Stav hospodárenia SSEDK – výsledky poskytnuté SLS sú stále len parciálne
 6. Vyúčtovanie DERMAPARTY 2018 – SLS, Progress
 7. Kronika SSEDK – vedená do r.2002
 8. www stránka SSEDK – zabezpečí Osuská
 9. www stránka DERMAPARTY 2019 – Progress, logo, 1.informácia, zeleno-červená vianočná kombinácia farieb -  pripravila Škutilová
 10. DERMAPARTY 2018 – zhodnotenie organizačnej, spoločenskej a odbornej úrovne – referuje prezidentka
 11. DERMAPARTY 2019 – termín a miesto konania 5.-7.12.2019, hotel Holiday Inn, Žilina
  logo a tlač 1.informácie formát A5 – zabezpečí Škutilová, Zelenková
  pridelenie kreditov – zabezpečí Petrovičová
  list Mistríkovej na grafiku a tlač 1.informácie – zabezpečí Škutilová
  oslovenie prezidentov SDVS a ČsDS s pozvaním na „spoločnú oslavu 20tej Dermaparty", priateľský list, priestor v programe, záštita - zabezpečí Osuská, Zelenková
  pozvanie pre hlavného odborníka – zabezpečí Zelenková
 12. DERMAPARTY 2019 – zahraniční účastníci, VIP salónik zabezpečí Zelenková, Progress
  odborný program, prednášky, workshopy, bloky – zostaví Nejdková, Zelenková
  spoločensko-diskusný program – zabezp.Škutilová, Zelenková
  informácia v médiách – zabezpečí Osuská
  informácia na zahraničných kongresoch – zabezpečí Zelenková
  list dekanovi – zabezpečí Osuská
  spolupráca SLS a Progress nutná zmluva– obsah zmluvy zabezpečí Urbáni
 13. Účasť členov výboru na zahraničných kongresoch, referuje Zelenková
 14. Úhrada členstva EADV na rok 2019 – realizácia 01/2019 SLP
 15. Kongresy ČsDS – 6.-8.6.2019 Olomouc, výbor berie na vedomie
 16. Rôzne – dermaglobus, ocenenia – zabezpečí Zelenková, Škutilová

Uznesenie:                                                                       

Výbor SSEDK schvaľuje:

         -  miesto konania DERMAPARTY 2019 „Hotel Holiday Inn“ v Žiline,

            termín 5.-7.12.2019

         -  inventarizácia majetku SSEDK – odpisy techniky

         -  dermaglobus – prezent pre odmeňovaných na DERMAPARTY 2019

         -  úhrada členstva EADV na r.2019 pre členov výboru

Výbor SSEDK berie na vedomie:                                                                                                     

-AIFP odborné usmernenie

-vyúčtovanie DERMAPARTY 2018, zaslané Progress

- rámcový program DERMAPARTY 2019

- kronika

Výbor SSEDK ukladá:

 • rezervácia „hotela Holiday Inn“ v Žiline na 12/2018 – zabezpečí Petrovičová
 • vypracovanie a tlač 1.informácie DERMAPARTY 2019 – Škutilová, Zelenková, Nejdková
 • logo 20-tej DERMAPARTY 2019 – zabezp.Škutilová
 • majling a ďalšia distribúcia prvého oznamu – Škutilová, Zelenková, Progress
 • list pre hlavného odborníka, prezidentov SDVS a ČsDV –zabezpečí Zelenková
 • záštita dekana, kontakt na média, www stránka SSEDK – zodp.Osuská
 • spolupráca SLS a Progress, obsah zmluvy – zabezpečí Urbáni, Škutilová
 • účasť zahraničných a program DERMAPARTY 2019 – Nejdková, Zelenková
 • hospodárenie SLS za SSEDK – úloha Zelenková
 • program na spoločenské sprievodné akcie DERMAPARTY 2018 – Škutilová, Zelenková
 • pridelenie kreditov CME – zabezp.Petrovičová
 • žiadosť p.Mistríkovej na grafiku a tlač 1.info – zabezp.Škutilová
 • dermaglobus, výroba, nákup – zabezp.Zelenková, Škutilová
 • fotografie z predošlých DERMAPARTY od r.2002 – Zelenková, Škutilová

Hotel Victoria, Martin 15.03.2019                                     zapísala: MUDr.Renáta Valkyová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus