Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica zo 42. schôdze výboru Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 3.08.2018, hotel Holiday Inn,Žilina

Prítomní:

MUDr.H.Zelenková,CSc., MUDr.E.Škutilová.MPH, , MUDr.A.Nejdková,   MUDr.M.Urbáni, Prof..MUDr.J.Jautová.CSc., MUDr.M.Hemza,

Ospravedlnení:

MUDr.Gruenwaldová, MUDr.R.Valkyová, MUDr.I.Kieselová, MUDr.M.Osuská, Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. E- zdravotníctvo
  E - recepty
 4. Stav účtov SSEDK
 5. DERMAPARTY 2018 – Príprava a realizácia
 6. Poplatky za ochranné známky
 7. Rôzne
 8. Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková
 9. Kontrola zápisnice z výboru č.41 bez pripomienok
 10. Diskutovalo sa o aktuálnych problémoch používania E-zdravotníctva a E-receptov
 11. Prezidentka SSEDK informovala výbor o vyúčtovaní a nezrovnalostiach v ňom, ktoré bolo poslané zo SLS.
 12. DERMAPARTY 2018 -19.ročník: lokalita „Hotel Holiday Inn“ Žilina
  Termín konania 7.-8.12.2018  (kratší program pre prípravu 20. ročníka a najmä pre množstvo akcií konaných firmami)
  MUDr.Osuská informovala písomne o avíze na Dermaparty 2018 na www. stránke SSEDK ako aj o sprístupnení fotogalérie Dermaparty 2017
  Spolupráca s firmou Progress, ubytovanie – Ing. Hronský, registrácia zahraničných Mgr. Tretinárová
  Program zostaviť tak, aby boli aj primerane časté prestávky – najmä obedňajšia
  Ťažiskom programu majú byť kazuistiky prezentované slovenskými resp. českými kolegami
  Súčasťou spoločensko-diskusného večera bude  kultúrny program venovaný slovenskému folklóru – súbor Rozsutec, zabezpečí dr. Škutilová.
  Zvážiť zmenu zabezpečovateľa ozvučenia podujatia?
  Zabezpečiť záštitu podujatia dekanom LF UK.
  Zabezpečiť aktualizáciu informácií o Dermaparty 2018 na web stránke SSEDK a Progressu.
 13. Výbor SSEDK jednomyseľne súhlasí s úhradou pravidelného každoročného poplatku za ochranné známky (Dermaparty a Derma 3.tisícročia)
 14. Rôzne – Zvážiť uzatvorenie zmluvy s firmou MIXA pre rok 2019 (súčasť L´Oreal) – nerealizovala sa pre  nesúhlasné stanovisko SLS

Uznesenie:    

Výbor SSEDK schvaľuje:
-  miesto konania Dermaparty 2018 hotel „Holiday Inn“ v Žiline v  termíne: 7.-8.12.2018 so zameraním na kazuistiky a domácich prednášateľov – program Nejdková, Zelenková

Výbor SSEDK berie na vedomie:                                                                                                 

 • konanie ďalšieho výboru po predchádzajúcom dohovore – Martin

Výbor SSEDK ukladá:

MUDr. Osuskej zabezpečiť záštitu Dermaparty 2018
MUDr. Osuskej zabezpečiť aktualizáciu informácií o Dermaparty 2018 na web stránke SSEDK a Progress.
Vykonať úhradu pravidelného každoročného poplatku za ochranné známky (Dermaparty a Derma 3.tisícročia)
Vykonať úhradu pravidelného každoročného poplatku za EADV 2019     

Hotel Holiday Inn, Žilina, 3. 8. 2018                         zapísala: MUDr. Škutilová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus