Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Zápisnica zo 44. schôdze Slovenskej spoločnosti  estetickej dermatológie a kozmetiky/SSEDK/ konanej 7.12.2019, hotel Holiday Inn, Žilina

Prítomní:

MUDr.H.Zelenková,CSc., MUDr.E.Škutilová.MPH, MUDr.R.Valkyová, MUDr.A.Nejdková, MUDr.I.Kieselová, MUDr.B.Grůnwaldová, MUDr.M.Osuská, Doc.MUDr.J.Jarčušková,CSc., MUDr.M.Urbáni

Ospravedlnení:

Prof.MUDr.J.Jautová.CSc., MUDr.M.Hemza

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola zápisnice, pripomienky
 3. Dermaparty 2019 - hodnotenie
 4. Rôzne
 1. Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková
 2. Kontrola zápisnice z výboru č.39
  Žiadosť o zriadenie certifikovanej činnosti estetická medicína  podanej na Inštitút špecializovaného vzdelávania – výbor vyslovil nesúhlasné stanovisko organizovať školiace akcie a viesť akékoľvek edukačné aktivity z korektívnej dermatológie, vstupovať a pokúšať sa o to iným subjektom ako SSEDK a SDVS, alebo bez ich vedomia a záštity.
  Výbor jednomyseľne nesúhlasí s touto akreditáciou. List s nesúhlasným stanoviskom SSEDK podpísaný prezidentkou  bol  adresovaný na uvedený Inštitút a MZ. Listy s nesúhlasným stanoviskom vypracoval aj hlavný odborník SDVS  pri MZ MUDr.Flimer,  prezident SDVS  doc.MUDr.D.Buchvald,PhD,  prezidentka SLSS MUDr.A.Rozborilová,PhD.
  Edukačné aktivity v celej EÚ sú legislatívne viazané na atestovanú odbornosť dermatológa – uvádza v liste prezident Buchvald
 3. Dermaparty 2019 – 20.ročník kongresu dopadol nad očakávanie, počet účastníkov presiahol číslo 300 -  referuje prezidentka
  Pozitívne ohlasy zúčastnených k organizácii kongresu, vysoká odborná úroveň prednášok aj workshopov
  Prezidentka poďakovala členom výboru za pomoc pri organizácii kongresu všetkým členom výboru
 4. Rôzne - DERMAPARTY 2020 – termín a miesto konania 4.-5.12.2020, hotel Holiday Inn, Žilina
  Úhrada členstva EADV na rok 2020 pre 8 členov výboru – realizácia platby 01/2020 SLS
  Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc. požiadala o ukončenie členstva vo výbore SSEDK

 Uznesenie:                                                                       

 Výbor SSEDK schvaľuje:

 • miesto konania DERMAPARTY 2020 „Hotel Holliday Inn“ v Žiline v termíne 4.-5.12.2020
 • úhrada členstva EADV na r.2020  pre členov výboru, okrem Jarčuškovej a Nejdkovej
 • jednohlasne nesúhlasné stanovisko k akreditácii školiacich a výukových pracovísk nedermatológmi

Výbor SSEDK berie na vedomie:       

 • ukončenie členstva doc. Jarčuškovej k 31.12.2019
 • konanie ďalšieho výboru 1-2/2020

Výbor SSEDK ukladá:

 • rezervácia hotela „Holiday Inn“ v Žiline na 12/2020 – zabezp.výbor

Hotel Holiday Inn, Žilina 7.12.2019                                     zapísala: MUDr.Renáta Valkyová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus