Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Prítomní:

MUDr. H. Zelenková., CSc., MUDr. E. Škutilová, MPH, MUDr. R. Valkyová, MUDr. I. Kieselová, MUDr. A. Nejdková, MUDr. M. Hemza,  MUDr. M. Urbáni,

Ospravedlnení:

doc. MUDr. D. Jarčušková.CSc., prof.. MUDr. J. Jautová, CSc., MUDr. M. Osuská, MUDr. B. Grunwaldová

Program:

1.  Schôdzu otvorila a privítala členov prezidentka Zelenková

2.  Kontrola zápisnice z výboru č.35 bez pripomienok

3.  DERMAPARTY 2014 sa bude konať v hoteli Holiday Inn v Žiline 4.-6.12.2014

     - rozhodlo sa o oslovení sponzorov a vystavujúcich firiem

     - o kontrole účasti na odbornom programe

     - o dizajne kongresových materiálov a 1.oznámení Dermaparty 2014

     - o mediálnej prezentácii a propagácii Dermaparty na zahraničných kongresoch

4.  V rôznom bola podaná informácia o priebehu záverečných prác na vyúčtovaní Dermaparty 2013

Uznesenie:                                                                        

Výbor SSEDK schvaľuje:

konanie Dermaparty 2014 v termíne 4.-6.12.2014

-  miesto konania Dermaparty 2014 hotel Holiday Inn v Žiline

Výbor SSEDK berie na vedomie:

-  oslovenie sponzorov Dermaparty 2014

-  generálny sponzor: firma Bioderma

Výbor SSEDK ukladá:

-  povereným členom výboru zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus